counters
MyProcess website header
 

مدیریت منابع انسانی Human Resource Management


رویکردی استراتژیک و پایدار برای شناسایی، جذب ، توسعه کارمندان و ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد در کارکنان یک سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمان است.
این سیستم از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان پیشتیبانی می کند.

مدیریت تسهیلات رفاهی

سازمانها در زمینه نگهداری نیروی انسانی خود سعی میکنند با توجه به معیارهای تعریف شده در سازمان، خدمات بیمه ای، رفاهی و یا مالی به پرسنل خود ارائه دهند. هدف این سیستم تعریف و مدیریت صحیح برنامه های رفاهی، امور درمانی و کمک هزینه های مختلف است.

سیستم کارگزینی

ثبت، مدیریت، سازمان دهی اطلاعات پرسنل در یک پایگاه داده متمرکز با حفظ تاریخچه تغییرات و شامل ایجاد چارت سازمانی، مدیریت اطلاعات پرسنل و ... می باشد.

مدیریت مزایا

یکی از مهم‌ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت در سازمان سیستم مدیریت مزایا کارکنان است. این سیستم با استفاده از اطلاعات بخش های دیگر منابع انسانی، و با توجه به ساختار حقوقی تعیین شده حقوق و مزایای کارکنان را در کمترین زمان و بدون خطا محاسبه می کند.

حضور و غیاب

پرسنل با استفاده از این سیستم میتوانند درخواست های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت خود را ثبت کنند علاوه بر آن با تعریف شیفت های کاری و گروه های کاری برنامه های کاری پرسنل را مدیریت کنید.

آموزش

در هر سطحی از سازمان توجه به آموزش برای ارتقای دانش کارکنان و پیمودن مسیر رشد سازمان یک امر ضروری به شمار می آید. این سیستم در بهبود شناسایی نیازهای آموزشی ، اثربخشی دوره های آموزشی و کمک به بهبود عملکرد کارکنان نقش موثری دارد از امکانات این سیستم به موارد زیر می توان اشاره کرد:

تشکیلات سازمانی

این سیستم اطلاعات مرتبط با چارت سازمانی ، چیدمان صحیح ساختار سازمانی و تعریف مشاغل و ردیفهای شغلی و شرایط احراز شغل و مسائل مربوط به فرآیندهای جذب و استخدام را در خود نگهداری و مدیریت می کند.

ارزیابی عملکرد کارکنان

از جمله فرآیندهای استانداردی که در سازمانها در جهت اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و پرسنل انجام می شود ارزیابی دوره ای کارکنان است. این مورد عموما مترادف اثربخشی فعالیت ها است. از جمله کارهایی که در این زمینه انجام میشود به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

ایجاد دوره آموزشی دسته: مدیریت منابع انسانی

یک کارمند در صورت احساس نیاز به یک دوره آموزشی جدید، میتواند فرم درخواست ایجاد دوره آموزشی را تکمیل نمایید و برای تایید به مدیر مربوطه ارسال کند.
در صورت عدم تایید دوره، به شخص اطلاع داده میشود. ولی در صورت تایید مدیر فرآیند در قسمت امور مالی برای تایید هزینه های دوره ادامه میابد.
در صورت تایید امور مالی، اشخاص مختلف میتوانند با استفاده از فرآیند درخواست دوره آموزشی، برای برگزاری این دوره درخواست دهند.

خودتان امتحان کنید

درخواست ماموریت دسته: مدیریت منابع انسانی

برای شروع فرآیند ارسال کارمند به ماموریت، یک کارمند میتواند فرم درخواست ماموریت را تکمیل نماید. و پس از تایید مدیر، در قسمت امور عمومی منابع موردنیاز به کارمند تحویل داده شود و و با انتقال فرآیند به کارگزینی حکم ماموریت کارمند صادر شود.
در ادامه این فرآیند، بعد از گذراندن ماموریت، شخص گزارشی از ماموریت انجام شده به مدیر ارسال میکند و در صورت تایید مدیر مربوطه، در قدم بعدی فرآیند، در بخش حسابداری، کارهای مربوط به پرداخت حق ماموریت انجام میشود.
این فرآیند با تایید دریافت حق ماموریت توسط خود کارمند پایان میابد.

خودتان امتحان کنید

درخواست مرخصی دسته: مدیریت منابع انسانی

برای اجرای فرآیند درخواست مرخصی، ابتدا کارمند فرم درخواست مرخصی را پر کرده و در صورت نیاز به تعیین جانشین فرم به جانشین تعیین شده ارسال میشود، در صورت تایید جانشین این فرم به مدیر جهت تایید مرخصی ارسال میشود.
اگر مرخصی توسط مدیر تایید شد، فرآیند به بخش امور اداری، جهت صدور برگه مرخصی منتقل میشود، و پس از آن، برگه مرخصی به کارتابل کارمند مربوطه ارسال میشود.

خودتان امتحان کنید