counters
MyProcess website header
 
1397/12/13 | توسط فاطمه شفیعی | 0

اهمیت  نگرش فرایندی در سازمان:

 

- نگرش فرایندي در سازمان كاركنان را به شناخت جامع وضعيت موجود سازمان رهنمون مي سازد. باعث مي شود كاركنان

- به یك تحليل جامع از وضعيت سازمان دست یابند.وقتي تمام اجزا و قسمتهاي مختلف یك مسئله شناخته شود:

- شناسایي عوامل موثر بر قسمتهاي مختلف براحتي امکانپذیر خواهد بود.

- كاركنان را در انتخاب راه حل مناسب و كليدي یاري مي نماید.

- فرهنگ خود سنجي را در سازمان بوجود مي آورد.

- با مشخص نمودن اجزاي مختلف فرایندها سنجش جامع را بوجود مي آورد.

- به دور نما و ماموریت سازمان معنا مي بخشد.

- به ایجاد دیدگاه مشترک در كاركنان كمك مي كند.

- با شناخت مشتري ها به ایحاد ارتباط با آنها كمك مي كند.

- با شناخت مشتري هاي داخلي هماهنگي درون بخشي را تقویت مي كند.

- سازمانهاي عمومي را به سازمانهاي مسطح وافقي تبدیل مي ناید.

- پایش و ارزشيابي را درون خود دارد

1397/12/13 | توسط هیئت تحریریه شرکت مای دیتا | 0

ارتباط بین مدیریت پروژه و مدیریت فرآیند

درک تفاوت و ارتباط بین مدیریت فرآیند و مدیریت پروژه سبب می‌شود موفقیت حداکثری بدست آید.

مدیریت فرآیند تکراری است و بر بهبود کارایی و اثربخشی تمرکز دارد. مدیریت پروژه مبتنی بر زمان است و بهینه‌سازی به عنوان محصول یک پروژه می‌باشد. پروژه‌ها سبب ایجاد تغییرات فرآیند می‌گردد، درحالی که فرآیندها، نتایج متنوعی ندارد. مدیریت پروژه ممکن است براساس گام‌هایی غیرتکراری برنامه‌ ریزی ‌شود، اما مدیریت فرآیند براساس گام‌های تکراری انجام می‌پذیرد.

 

1397/12/02 | توسط هیئت تحریریه شرکت مای دیتا | 0

دلایل مدلسازی  فرایند

- مستند سازي فرآیندهاي موجود به صورت شفاف و واضح

- استفاده از فرآیند به عنوان ابزار آموزشی

- مدلسازي پایه اولیه براي تحلیل شناسایی فرصت هاي بهبود می باشد.

- طراحی رویکرد و فرآیند جدید براي فرآیندهاي موجود را فراهم می نماید.

- پایه اي را براي مذاکره و مباحثه ایجاد می نماید.

 

1397/12/02 | توسط هیئت تحریریه شرکت مای دیتا | 0

در یک فرایند چابک، تکنولوژی، مدیریت و افراد سازمان به گونه ای هدفگرا و برنامه ریزی شده، در یک محیط پویا و متحول از نظر تغییرات غیر قابل پیش بینی و جهت پاسخ گویی سریع به این تحولات، به تعامل می پردازد.

1397/12/02 | توسط هیئت تحریریه شرکت مای دیتا | 0

دلایل استفاده از فرایندگرایی

- توسعه دیدگاه ادوارد دمینگ در پی ریزی و استقرار کلیه فرایندها

-  تشخیص فعالیت های با ارزش افزوده و پشتیبان

- شفاف سازی مسئولیت های سازمانی

- پایه ای برای ایجاد سیستم های مدیریت

- بهبود ارتباطات و قادر ساختن سازمان به یادگیری و ایجاد درک مشترک

- پایه ای برای تحلیل و بهبود از طریق شناسایی علت ها و معلول ها

- ایجاد تمرکز بر فعالیت های بحرانی و شناسایی شاخص های عملکرد