counters
MyProcess website header
 

BPMS چیست؟ Business Process Management System


مفهوم Business Process Management System رویکردی سیستماتیک در مدیریت و بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار در جهت بهبود کارایی کسب و کار و تسریع در اجرای عملیات در سازمانها است که قابلیت خودکارسازی و مکانیزه کردن و اعمال تغییرات در فرایندها با حداقل برنامه نویسی را دارد. این سیستم قادر به یکپارچه سازی تمام نرم افزارهای سازمان و الکترونیکی نمودن خدمات سازمان است.

BPMS سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا مراحلی چون مدلسازی (طراحی)، سازماندهی و مدیریت فرایندهای داخل و خارج سازمانی را به سادگی و با سرعت بسیار بالا، همراه با حفظ یکپارچگی، به انجام رسانند.

یک BPMS می تواند شامل بخش های زیر باشد :
 • فرمساز
 • گزارش ساز
 • سامانه مدیریت فرآیند کسب و کار
 • سامانه مدیریت قوانین
 • سامانه مدیریت گروهها و نقشها
 • سامانه مدیریت میز کار

مزایای استفاده از نرم افزار BPMS
 • مستندسازی و تعريف فرآيندها
 • خودكار سازی اجرای فرآيندها
 • شناسايی فرصتها و بهبود فرآيندها
 • حذف فعاليتهای غير ضروری
 • كنترل كارايی فرآيندهای در حال اجرا
 • همكاری مشتری ها و شركا در فرآيندهای تجاری
 • كاهش منابع مورد نياز
 • افزايش هماهنگی
 • افزايش سرعت اجرای سيكل فرآيندها
 • افزايش رضايتمندی مشتری
 • یکپارچگی کسب و کار
 • پاسخ منعطف به تغییرات
 • بهینه سازی زمان
 • مدیریت کیفیت بهره وری و سودمندی
 • تمرکز بر مشتری
 • رضایت کارکنان
 • پایداری