نگرش سیستمی به فرآیند

استفاده ار مجموعه فرایندهای موجود در یک سازمان، همواره با شناسایی و تعیین تعاملات این فرایندها و مدیریت آنها را می توان به عنوان «نگرش فرایندی» مطرح کرد.